รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ และคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ตับได้จัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแผนจัดเตรียมกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ์


← กลับไปหน้ารายการ