ติดต่อชมรมคนรักษ์ตับ


ตึกวชิรุณหิศ ศูนย์โรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์
1873  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330

โทร: 02-2564691
Fax: 02-2564000 ต่อ 3467