รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ เรียนเชิญ รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ผศ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.พญ. มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล นพ.ต้องลักษณ์ ธีรศานติพันธ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลอร์ดจิมส์ (Lord Jim’s Restaurant) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ


← กลับไปหน้ารายการ