ในวันที 28-29 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา รพ. จุฬาลงกรณ์ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ. จุฬาลงกรณ์ ดร.นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข หน่วยอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ. จุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ. จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เพื่อขยายเครือข่ายให้บริการด้านการรักษาไวรัสตับอักเสบซีของจังหวัดเพชรบูรณ์


← กลับไปหน้ารายการ